Τρέχουσες προσφορές

Quistos διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει μετρητά ως εναλλακτική λύση για να αντικαταστήσει ένα βραβείο, εν όλω ή εν μέρει. Αν αντικατασταθεί με μετρητά, το βραβείο θα είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Το βραβείο θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ως προσφέρονται, και δεν είναι μεταβιβάσιμη ή να διαχωριστούν.